Årsmöte Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering

Datum: 23 mars 2021
Tid kl. 15:00-16:00
Plats: Årsmötet genomförs som digitalt/resfritt möte
klicka på eller klistra in nedanstående länk i webbläsare:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96570040422

Har du inte använt Zoom tidigare kan du testa hur det fungerar här:
https://zoom.us/test

 

 

 

Ett tips är att testa länken innan mötet för att bekanta dig med knappar och layout

När du har anslutit:
1 Stäng av din mikrofon (mute)
2 Om du vill begära ordet, eller fråga någonting skriv ditt namn i chattrutan.

Magnus Berntdzon Ordförande: 0102421075

 

Dokument till Årsmötet

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av två justerare
5. Val av rösträknare, upprättande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Styrelsens årsberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Budget och handlingsplan för nästkommande år
11. Beslut om medlemsavgift
12. Valberedningens förslag på nya ledamöter och suppleanter
13. Val av ledamöter till styrelsen
14. Val av suppleanter till styrelsen
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning för nästa årsmöte
17. Inkomna förslag
18. Övrigt
19. Mötets avslutande

Stäng meny