SAMVERKAN

Arbetsgrupper och digital mötesplats

Grunden för föreningens verksamhet är idéer, frågor och förslag från medlemmarna. I arbetsgrupperna möjliggörs samverkan och samarbete inom med möjligheten att ta upp frågor och utvecklingsområden som kan resultera i förbättringsarbeten. Grupperna ansvarar själva för planering, prioritering och genomförande. För projekt som behöver resurser från föreningen kan grupperna kontakta styrelsen med beskrivning och plan samt önskemål.

I samband med KlinSim konferensen samt KlinSim höst erbjuds lokaler och förtäring för deltagare i gruppernas arbete.

KlinSim digital – mötesplats ”15:00 sista onsdagen i månaden”. Med KlinSim digital vill vi göra det enkelt för medlemmarna att träffas och utveckla aktuella områden och frågor. Med ett tema som utgångspunkt, har vi ett samtal. Olika frågor kan tas upp och ev pågående projekt kan rapporteras. KlinSim digital kan vara en koppling i nätverket mellan föreningens medlemmar.

Utbildningar och koncept

Utbildningsgruppen är ett nätverk för samarbete, utbildning och utveckling för alla som är intresserade av pedagogik och lärande med syftet att driva utbildningsfrågor som i slutändan kommer patienter tillgodo.
För att driva utvecklingen framåt bildas grupper i gruppen som driver olika projekt under och mellan träffarna.

De tre huvudområdena är i regel inom lärosäten, regioner och fakulteten för KlinSims instruktörsutbildning med tydlig inriktning mot pedagogiska frågor.

Alla som arbetar inom KTC och vill utveckla och utvecklas ihop är välkomna!

Fakultet KlinSim pedagogik

KlinSim´s kurser har sin grund i pedagogik med lärande som centralt begrepp, och kan användas som fristående kurser lämpliga för medarbetare inom hälso- och sjukvården och omsorgen med pedagogiskt intresse. Inriktningen är framför allt simulering och träning, och kan vara intressant för alla inom klinisk träning, förbättringsarbete, handledning och medicinsk simulering.

Genom fördjupning inom pedagogik och förståelse för hur man designar för lärande kan kurserna bidra till den egna instruktörsidentiteten genom att testa olika tekniker och metoder, bland annat återkoppling.

Under kurserna blandas föreläsningar, gruppövningar, simulering och seminarium.

Kurserna kan arrangeras av medlemmar i KlinSim.

KTC/Centra som regelbundet använder föreningens instruktörsutbildningar (KlinSim I, KlinSim II & KlinSim III) är inbjudna att vara en del av fakulteten som samverkar när det gäller tillgängliggörande och utveckling/revidering av kurserna.

Teknik och realism

Arbetsgruppen riktar sig till personer som vill ha tips och utbyta erfarenheter inom allt som rör tekniska lösningar, sminkning av simulatorer/simulerade patienter (moulage), råd och diskussioner om ex stickarmar och olika attrapper. Vad som tas upp på dagarna för arbetsgrupperna bestäms av de som närvarar, önskemål tas gärna emot. Ibland har vi förberedda dragningar men ofta blir det mycket spontana diskussioner som dyker upp under möten som deltagare har tagit med sig frågor och funderingar.

Forskning och förbättringsarbete

Arbetsgruppen forskning har som målsättning att bevaka, initiera och genomföra forskning inom praktisk färdighetsträning och simulering. Deltagare i gruppen är verksamma vid kliniska träningscenter avsedda för både utbildning och klinisk verksamhet. Gruppen har under åren 2017-2020 publicerat tre artiklar med fokus på simuleringsinstruktörer/pedagoger. Förhoppning och ambition är att starta upp ytterligare gemensamma projekt med flera deltagande centra.

Ledning och organisering

Ett nätverk som består av ledare-/chefer verksamma inom verksamheter med uppdrag att planera, organisera, genomföra och utvärdera lärande genom simulering. Nätverket utbyter erfarenheter mellan klinik och akademi, framgångsfaktorer och utmaningar. Återkommande sker reflektioner om pågående utvecklingsarbeten och om hur dessa kan genomföras nationellt för att bidra till föreningens vision om att vara en naturlig samarbetspartner i utbildning och patientsäkerhetsarbetet. Gruppen arbetar just nu med en enkät om hur Sveriges kliniska träningscentra är organiserade.

SimAcademy – förbättringsarbete för chefer och ledare av KTC/centra, som under år 2023 kommer utgå från 12 områden från IMSH konferensen i Orlando.

KlinSim pedagogik

KlinSim´s kurser har sin grund i pedagogik, med lärande som centralt begrepp, och kan användas som fristående kurser lämpliga för medarbetare inom hälso-, och sjukvården och omsorgen med pedagogiskt intresse. Inriktningen är framför allt simulering och träning, och kan därmed vara av intresse för alla inom klinisk träning, förbättringsarbete, handledning och medicinsk simulering.

Genom fördjupning inom pedagogik och förståelse för hur man designar för lärande avser kurserna att bidra till den egna instruktörsidentiteten genom att testa olika tekniker och metoder, bland annat återkoppling.

Under kurserna blandas föreläsningar, gruppövningar, simulering och seminarium.

Kurserna kan arrangeras av medlemmar i KlinSim.

I fakulteten, som ansvarar för utveckling/revidering/ tillgängliggörande av kurserna, erbjuds regioner som regelbundet använder föreningens instruktörsutbildningar (KlinSim I, KlinSim II & KlinSim III) samverkan.