MÅNADENS ARTIKEL

Serien “Månadens artikel” syftar till att inspirera flera till att läsa och tillämpa aktuell forskning inom medicinsk simulering och klinisk träning.

Varje månad tipsar någon av föreningens forskningsintresserade medlemmar om en intressant artikel med en kort motivering.

DEC

2018

Marie-Louise Södersved Källestedt

Rating medical emergency teamwork performance: Development of the Team Emergency Assessment Measure (TEAM)

Månadens artikeltips kommer från:
Marie-Louise Södersved Källestedt, disputerad intensivvårdssjuksköterska som arbetar som utbildningsledare vid Lärcentrum med tillhörande Kliniskt träningscentrum, Region Västmanland.

Vad är din koppling till forskning?
Jag deltar i forskningsprojekten i arbetsgruppen forskning i KlinSim föreningen och mina avhandling var inom ämnesområdet hjärt- och lungräddning.

Vad handlar artikeln om?
Artikeln handlar om utvecklingen av ett instrument för att bedöma teams förmåga i samband med hjärt- och lungräddnings situationer.

Varför tycker du att denna artikel är intressant att läsa?
Artikeln ger förslag på hur du som instruktör kan göra om du objektivt vill försöka bedöma ett arbetsteams prestationer i samband med hjärt- och lungräddnings simuleringar.

NOV

2018

I novembermörkret tar “månadens artikel” paus från läsning!

I stället tipsar vi om podden Simulcast. De har olika teman med intervjuer med forskare. Just nu aktuellt med två journalclub-avsnitt om den viktiga frågan: Gör simulering och HLR-träning skillnad för patienterna? Kan vi visa det?

Lyssna på samtal och läs om en färsk studie om in-situ-simulering och bättre överlevnad i hjärtstopp.

OKT

2018

Liisa Carlzon

Learning how to learn using simulation: Unpacking disguised feedback using a qualitative analysis of doctors’ telephone talk, Walter J. Eppich et al. Medical Teacher, vol 40, 2018

Månadens artikeltips kommer från:
Liisa Carlzon, specialistläkare och utbildningsledare, Simulatorcentrum i Väst, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Vad är din koppling till forskning?
Jag har varit med i några forskningsprojekt och är intresserad av att hitta olika sätt att implementera den pedagogiska forskningen i undervisningen och vården.

Vad handlar artikeln om?
Artikeln handlar om konsultationer på telefon som ett lärandetillfälle. Det är en kvalitativ studie om yngre och äldre läkares perspektiv på telefonsamtal, lärande och handledning. Och om hur lärandet styrs av både verbaliserad feed-back men också av “förklädd” feedback som tex. avbrytande kommentarer eller frågor i ett telefonsamtal.

Varför tycker du att denna artikel är intressant att läsa?
Artikeln har intressanta perspektiv på kopplingar mellan lärandet i simulering och i den kliniska vardagen. Idén att se simuleringsträningen som ett sätt att bli varse om hur man kan använda sina kliniska situationer till större lärande (learn how to learn) är väldigt spännande.

SEP

2018

Malin Tiger Axelsson

Ewertsson, Allvin, Holmström, & Blomberg. (2015). Walking the bridge: Nursing students’ learning in clinical skill laboratories.
Nurse Education in Practice, 15(4), 277-283.

Månadens artikeltips kommer från:
Malin Tiger Axelsson doktorand och universitetsadjunkt, Linnéuniversitetet Kalmar.

Vad är din koppling till forskning?
Jag forskar på sjuksköterskestudenters lärande på Kliniska träningsträningscentra (KTC) med fokus på vem, vad och hur undervisas det på KTC eftersom sjuksköterskeutbildningen är komplex och undervisningen på KTC syftar till att integrera teori och praktik.

Vad handlar artikeln om?
Artikeln jag har valt beskriver sjuksköterskestudenternas erfarenheter av att lära sig praktiska färdigheter på KTC inför den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Varför tycker du att denna artikel är intressant att läsa?
Genom att sjuksköterskestudenter kan få sin undervisning i t ex praktiska färdigheter på KTC kan det vara intressant att belysa sjuksköterskestudenternas erfarenheter när det gäller lärandet och praktiska färdigheter vid KTC. Det är också intressant för artikeln lyfter även lärandet i vårdverksamheten. Artikeln kan utgöra ett diskussionsunderlag för undervisande personal som undervisar sjuksköterskestudenter på KTC och i vårdverksamhet i praktiska färdigheter.

JUNI

2018

David Stenlund

There’s No Such Thing as “Nonjudgmental” Debriefing: A Theory and Method for Debriefing with Good Judgment.
By Rudolph, Jenny W et al, Simulation in Healthcare: April 2006 – Volume 1 – Issue 1 – p 49-55.

Månadens artikeltips kommer från:
David Stenlund, instruktör Kliniskt Träningscentrum Uppsala. Specialistsjuksköterska inom operation- och ambulanssjukvård.

​Vad är din koppling till forskning?
Jag är intresserad av simulering och lärande och att ta del av aktuell forskning inom området. Förhoppningsvis kan jag till hösten påbörja en egen forskarkarriär.

Vad handlar artikeln om?
Artikeln jag valt ut handlar om debriefing/återkoppling, den har några år på nacken men är läsvärd. Den handlar om hur man skapar en icke dömande debriefingmiljö.

​Varför tycker du att denna artikel är intressant att läsa?
Artikeln väcker tankar kring sina egna debriefingar och ger tips för utveckling och förbättring.

MAJ

2018

Magnus Hultin

Why saying what you mean matters: An analysis of trauma team communication.
By Jong et al, The American Journal of Surgery, 215 (2018) 250-254

Månadens artikeltips kommer från:
Magnus Hultin, docent i anestesi och intensivvård samt programdirektör för läkarutbildningen vid Umeå universitet.

Vad är din koppling till forskning?
Jag forskar på effektivitet i akutvårdsteam.

Vad handlar artikeln om?
Artikeln belyser problemet då traumateam kommunicerar med olika grammatiska form på meningen i relation till vilket innehåll som ska förmedlas. Det kallas även för mixed mode communication (MMC). En subtyp av MMC korrelerade negativt med teamprestation mätt med TEAM-skalan.

Varför tycker du att denna artikel är intressant att läsa?
Under simulering ses ofta att personer som står lägre i hierarkin på ett diskret sätt försöker hjälpa personer som står högre i hierarkin. Det som kommuniceras är egentligen starka uppmaningar kamouflerade som försiktiga frågor. Denna artikel ger ett ramverk för att diskutera detta utifrån grammatiken i det språk som används.

 

KlinSim
c/o KTC Hälso- och sjukvården
Region Örebro Län
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Organisationsnummer 802467-3058
Plusgiro 654705-3
Bankgiro 111-6391

© 2018 All rights Reserved.KlinSim

Stäng meny