Årsmöte Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering

Datum: 20 mars 2020
Tid kl. 09-45-10.45
Plats: Årsmötet genomförs som digitalt/resfritt möte
klicka på eller klistra in nedanstående länk i webbläsare:
https://hb-se.zoom.us/j/972130866

Ett tips är att testa länken innan mötet för att bekanta dig med knappar och layout

När du har anslutit:
1 Stäng av din mikrofon (mute)
2 Om du vill begära ordet, eller fråga någonting skriv ditt namn i chattrutan.

Magnus Berntdzon Ordförande: 0102421075

 

Dokument till Årsmötet

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av två justerare
5. Val av rösträknare, upprättande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Styrelsens årsberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Budget och handlingsplan för nästkommande år
11. Beslut om stadgeändring
12. Beslut om medlemsavgift
13. Valberedningens förslag på nya ledamöter och suppleanter
14. Val av ledamöter till styrelsen
15. Val av suppleanter till styrelsen
16. Val av revisorer
17. Val av valberedning för nästa årsmöte
18. Inkomna förslag
19. Övrigt
20. Mötets avslutande

 

 

Stäng meny