Årsmöte

Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering
Datum: 22 mars 2019 
Tid: kl 08:30 – 09:30
Plats: Clinicum, Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av två justerare
5. Val av rösträknare, upprättande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Styrelsens årsberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Budget och handlingsplan för nästkommande år
11. Beslut om medlemsavgift
12. Valberedningens förslag på nya ledamöter och suppleanter
13. Val av ledamöter till styrelsen
14. Val av suppleanter till styrelsen
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning för nästa årsmöte
17. Inkomna förslag
18. Övrigt
19. Mötets avslutande

Stäng meny